Onze visie

Atelier BLEND geeft haar deelnemers de mogelijkheid om een zo gewoon mogelijke en zinvolle daginvulling te verkrijgen. We werken aan een respectvolle en waardevolle toekomst met oog voor de individuele behoeften en mogelijkheden, op basis van gelijkwaardigheid.

Dit doen we door:

 • het bieden van individuele aandacht en emotionele ondersteuning zodat een vertrouwensrelatie tot stand kan komen
 • het aanvaarden van de eigenheid van de deelnemer en zo veel als mogelijk in te spelen op zijn specifieke zorgvraag
 • mogelijkheden te creëren tot verdere ontplooiing en vorming van de deelnemers.
 • het respecteren en stimuleren van de zelfstandigheid van de deelnemers
 • de begeleiding en verzorging zo veel mogelijk aan te passen aan ieders tempo en behoefte
 • aandacht te hebben voor inspraakmogelijkheden van elk individu, maar ook ruimer, door ondersteuning te bieden bij inspraak over werken en vrije tijd
 • oog te hebben voor de sociale relaties van de deelnemer, zowel binnen als buiten het atelier en deze te ondersteunen
 • respect te hebben voor relaties tussen deelnemers met inbegrip van de mogelijkheid tot partnerrelaties van deelnemers en tussen deelnemers.
 • ondersteuning te bieden bij de gewone activiteiten van het dagelijkse leven (hygiënische verzorging, maaltijden, huishoudelijke taken)
 • dagbesteding en atelieractiviteiten te organiseren met een voldoende en gevarieerd aanbod onder minimale prestatiedruk
 • het bieden van stimulansen en uitdagingen op diverse domeinen
 • aandacht te hebben voor participatie aan cultuur en voor het kunnen uitoefenen van hobby’s
 • tijd en ruimte te maken voor feestjes

Atelier BLEND erkent de belangrijke plaats van familie in de totale zorg voor deelnemers. 

Het belang van de deelnemer blijft op de voorgrond staan door:

 • het geven van duidelijke en voldoende informatie over de werking en de mogelijkheden
 • een goede communicatie met de familie/vertegenwoordiger zowel op formele als op informele momenten
 • te luisteren en open te staan voor suggesties, opmerkingen en informatie van de deelnemer/ familieleden/vertegenwoordiger en betrokkenen
 • de familie/vertegenwoordiger uit te nodigen op bijeenkomsten en andere speciale activiteiten

Atelier BLEND wil geen wereldje op zichzelf zijn, maar wil naar buiten treden om de samenleving te laten kennismaken met de deelnemers en in de omgeving de waardering voor de eigenheid van de deelnemers aan te moedigen en waar mogelijk de integratie te bevorderen door:

 • samen met de deelnemers externe contacten te stimuleren en te onderhouden
 • open te staan voor de mensen uit de buurt en de regio
 • vrijwilligers aan te trekken
 • met andere organisaties samen te werken aan overkoepelende activiteiten
 • stappen te zetten naar de maatschappij om onszelf kenbaar te maken
 • met de deelnemers te participeren aan activiteiten buiten het Atelier