Algemene voorwaarden ATELIER BLEND  -  verkoop en workshops   

  

1. Toepassing   

De rechtsverhouding tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BLEND BV, met als handelsnaam ‘Atelier BLEND’, gevestigd te 1980 Zemst, Bosstraat 102, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0754.792.929, hierbij vertegenwoordigd door Karine Lauwers, bestuurder, karine.lauwers@telenet.be , www.atelierblend.be   (hierna genoemd ‘Atelier BLEND’) en de Klant (hierna ‘Klant’), wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden eigen aan de prestaties (workshops) of de verkoop van goederen (samen ‘de Voorwaarden’). Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.   

De Voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen Atelier BLEND en de Klant en worden geacht te zijn aanvaard door de Klant: 

-     na opt-in via de hierboven vermelde website, ofwel, 

-     voor de verkoop van goederen of workshops waarvoor de overeenkomst niet via de website wordt gesloten: door uitdrukkelijke aanvaarding ervan via e-mail aan karine.lauwers@telenet.be, ofwel, 

-     bij gebreke aan bezwaar binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan, bij deze bepaald op 7 kalenderdagen. 

De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door Atelier BLEND.   

Atelier BLEND behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.    

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.   

De Klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Atelier BLEND draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.    


2. Totstandkoming van de overeenkomst   

Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van Atelier BLEND. 

De overeenkomst tussen Atelier BLEND en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de (online) bestelling of inschrijving van de Klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Atelier BLEND (al dan niet  automatisch gegenereerd). De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. Orderbevestiging is pas mogelijk na aanvaarding van de algemene voorwaarden en volledige betaling van de bestelde goederen of workshop door de Klant. Bij gebreke aan betaling vervalt de bestelling en/of de inschrijving.   


3. Prijzen

De in de webshop aangegeven verkoop- en deelnameprijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 

Bij bestelling van producten zijn de verzend- en leveringskosten, tenzij andersluidende vermelding, voor rekening van de Klant en worden, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten, afzonderlijk vermeld en berekend op het einde van de bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. De verzend- en leveringskosten kunnen variëren per bestelling.  Gratis ophaling door de Klant is mogelijk op de zetel van Atelier BLEND (1980 Zemst, Bosstraat 102) voor zover de Klant deze optie heeft gekozen bij het einde van de bestelling en nadat hij er door Atelier BLEND per e-mail van werd verwittigd dat de bestelling klaar staat. 

De opgave van prijs heeft uitsluitend betrekking op de goederen zoals woordelijk omschreven bij het product of op de inhoud van de workshop zoals beschreven. De eventueel bijhorende foto’s of beelden zijn decoratief of ter verduidelijking bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 


4. Betaling  

Atelier BLEND biedt verschillende manieren om via de website op een veilige wijze elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Stripe. Middels het plaatsen van een bestelling/reservatie en betaling via de webwinkel van Atelier BLEND verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van Stripe en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn.   


5. Aanbod – Voorraad en beschikbaarheid   

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De vermelde beschikbare hoeveelheden/deelnameplaatsen zijn louter informatief en scheppen geen verbintenissen in hoofde van Atelier BLEND.

Het aanbod van producten geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Atelier BLEND. De mogelijkheid van deelname aan een workshop geldt zolang er vrije plaatsen beschikbaar zijn en kan te allen tijde worden aangepast door Atelier BLEND. Atelier BLEND behoudt zich het recht voor een product/dienst niet te leveren en een bestelling te annuleren indien na bestelling dit product niet meer op voorraad blijkt te zijn of de workshop volzet is. De Klant zal hier ten spoedigste van worden verwittigd via e-mail aan het door de Klant opgegeven e-mailadres. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. De Klant heeft de mogelijkheid om de eventuele andere, terzelfdertijd bestelde producten/inschrijvingen te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.    


6. Levering en risico-overdracht bij verkoop van goederen   

De bestelde goederen worden geleverd in België op het door de Klant opgegeven adres bij het plaatsen van de bestelling. Atelier BLEND verzendt geen goederen naar postbusadressen.

De levering gebeurt via het eigen vervoer van Atelier BLEND of door een externe transportfirma naar keuze van Atelier BLEND en worden in persoon overhandigd aan de Klant, of, bij afwezigheid (tenzij expliciet door de Klant uitgesloten), in de brievenbus of andere door de Klant aangegeven veilige plaats, bij de buren van de Klant of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is.    

Het risico voor verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment dat hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen door overhandiging in persoon, in de brievenbus of andere door de Klant aangegeven veilige plaats, bij de buren van de Klant of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is.    

Atelier BLEND streeft naar een zo kort mogelijke leveringstermijn en doet al het mogelijke om de  vermelde termijnen te respecteren. De vermelde leveringstermijnen doen in hoofde van Atelier BLEND geenszins een resultaatverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Concreet bedraagt de leveringstermijn minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling. De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald.   

In de mate van het mogelijke zal Atelier BLEND de Klant verwittigen in geval de verwachte leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Daartoe wordt de Klant verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling zijn contactgegevens te vermelden en zo mogelijk te preciseren op welke tijdstippen hij het best bereikbaar is.   

Indien nodig naar mening van Atelier BLEND, kan deze de Klant contacteren om de juistheid van de bestelling te controleren alvorens tot levering van de bestelling over te gaan. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering die echter niet aan Atelier BLEND kan worden ten laste gelegd.    

Atelier BLEND kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die later dan verwacht aankomt of een pakket dat verloren raakt door toedoen van derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Atelier BLEND is evenmin aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de verwachte tijdspanne, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan zowiezo niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.    

Atelier BLEND is gerechtigd de bestelde goederen in meerdere keren te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Atelier BLEND gedragen.    


7. Herroepingsrecht bij de verkoop van goederen

Voorzover de Klant een consument is in de zin van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht,   heeft hij het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen en de bestelde artikelen terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten die voor rekening van de Klant zijn.   

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag  waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt (zie hierboven artikel 6). Bij levering in meerdere malen geldt de dag van de laatste levering.   

In geval van maatwerk of verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van beperkte houdbaarheid, gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, kunnen enkel goederen worden teruggezonden die opnieuw door Atelier BLEND kunnen worden verkocht. Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten originele verpakking, zonder beschadigingen aan de verpakking.   

Atelier BLEND aanvaardt bijgevolg geen retour van geopende goederen, onvolledige, beschadigde of vuile goederen, in prijs verlaagde of outlet goederen.    De Klant oefent zijn herroepingsrecht uit door een ondubbelzinnige, schriftelijke verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt en dewelke wordt gericht aan Atelier BLEND ofwel per post aan BLEND bv, Bosstraat 102, 1980 Zemst of per e-mail aan karine.lauwers@telenet.be . 

De Klant vermeldt in deze verklaring het bankrekeningnummer waarop desgevallend de terugbetaling dient te gebeuren. Terugbetaling via een kredietkaart is niet mogelijk.   De Klant zendt de goederen terug of overhandigt deze aan de contactpersoon van Atelier BLEND voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag waarop hij aan Atelier BLEND zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld. De Klant draagt de kosten voor het terugzenden. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.   

Van zodra de Klant op rechtmatige wijze gebruik maakt van zijn recht op herroeping, engageert  Atelier BLEND zich om het totaalbedrag van de bestelling (incl. oorspronkelijke verzendingskosten tenzij  de Klant een andere dan door Atelier BLEND voorgestelde vervoerder heeft gekozen) contant terug te betalen binnen een termijn van maximum 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen door Atelier BLEND en dit onder gebruikmaking van het bankrekeningnummer dat door de Klant in de verklaring tot herroeping werd opgegeven.   


8. Workshops: Annulatie en Aansprakelijkheid 

Indien de Klant om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de workshop waarvoor hij had ingeschreven, kan hij geen aanspraak maken op een terugbetaling. Hij kan zich, mits voorafgaandelijke schriftelijke melding aan Atelier Blend (per e-mail), laten vervangen door een persoon naar keuze.   

In geval van overmacht, onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (incl. ziekte of ongeval) in hoofde van Atelier BLEND, kan deze de workshop annuleren. De workshop wordt dan verplaatst naar een latere datum of terugbetaald, naar keuze van de Klant.   

Deelname aan de activiteiten van Atelier BLEND gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. Atelier BLEND kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of blessures. Atelier BLEND geeft geen garantie en draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verschafte informatie en de resultaten in hoofde van de Klant (inspanningsverbintenis).   


9. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op het door Atelier BLEND ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst gebruikt of ontwikkeld materiaal en werkwijzen (foto’s, workshopmateriaal, procédés, etc.) berusten bij Atelier BLEND. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.   

Atelier BLEND verleent de Klant in voorkomend geval het niet-exclusieve recht tot gebruik van het materiaal in het kader van de workshops op voorwaarde dat de Klant de overeengekomen vergoedingen voor de prestaties van Atelier BLEND tijdig en volledig betaalt.   


10. Vertrouwelijke informatie - Privacy

Atelier BLEND zal in het kader van de bestelling en/of prestatie alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Klant. Atelier BLEND verbindt er zich toe strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de Klant.    

Evenzo zal de Klant, zonder voorafgaande toestemming van Atelier BLEND, aan derden geen mededelingen doen of documenten bezorgen desgevallend gebruikt of verschaft naar aanleiding van een workshop of levering van goederen van en door Atelier BLEND. Partijen zullen aldus alle informatie die zij m.b.t. de andere partij verwerven bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst als vertrouwelijke informatie beschouwen en bijgevolg niet openbaar maken of ter beschikking van derden stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De ontvangende partij zal tevens alle nodige maatregelen nemen om de verspreiding van deze vertrouwelijke informatie te verhinderen.

Partijen zullen deze vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stellen.   

Deze verplichting tot vertrouwelijkheid geldt niet voor informatie die: 

- algemeen bekend is en behoort tot het publiek domein; 

- op rechtmatige wijze werd verkregen van derden; 

- op totaal onafhankelijke wijze door een partij werd ontwikkeld.   

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verzamelt en verwerkt Atelier BLEND de persoonsgegevens van de Klant en desgevallend diens medewerkers/deelnemers, voor haar Klantenbeheer (o.a. Klantenadministratie, opvolgen van inschrijvingen, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).  

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de Klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de Dienstverlener verbonden zijn. De Dienstverlener garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.  

De persoonsgegevens verwerkt voor Klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).    De Klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken. Bovendien, heeft hij het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. De Klant kan zich bovendien kosteloos verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Zie eveneens het Privacy beleid zoals gepubliceerd op de website.


11. Klachten   

Eventuele klachten kunnen, onverminderd het hierboven bepaalde in verband met herroepingsrecht en kwaliteitsgarantie, gericht worden aan Atelier BLEND via telefoon op +32 497 40.14.11, per post aan BLEND bv, Bosstraat 102, 1980 Zemst, of per e-mail aan karine.lauwers@telenet.be.   


12. Toepasselijk recht en bevoegde instanties   

Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen Atelier BLEND en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling/inschrijving vanuit het buitenland zou gebeuren.   

De Klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.   

Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen Atelier BLEND en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Nederlandstalig).    


Zemst, december 2020